Lit dy ferrasse troch swingende taal, yntime wurden en spetterjende klankkleuren fan eksperimintalist Reinder R. van der Leest poëzydebutante Sigrid Kingma en fokaalkeunstnares Greetje Bijma