mei 2016 - Koepeltheater

mei 2016

Collage Frysk en Frij het Koepeltheater 20 mei Leeuwarden

Projekt Fier dyn frije taal fan Frysk en Frij

Ljouwert – De taalnoarm fan it Frysk Wurdboek en de Afûk slút net mear oan by it deistige taalgebrûk. Dat fine se by Frysk en Frij. De útjouwerij  hat dêrom it beslút nommen om by takomstige útgaven wurden en sinskonstruksjes ta te stean dy’t oant no as ‘hollanismen’ te boek stiene en korrizearre waarden. Dat […]