Actievoorwaarden en spelregels

Op deze pagina vindt u de actievoorwaarden en spelregels die van toepassing zijn op de winactie:”ABBA Tribute kaarten Koepeltheater” via onze facebookpagina.

Actievoorwaarden winactie ABBA Tribute kaarten Koepeltheater
Koepeltheater·zaterdag 17 SEPTEMBER 2016

Dit zijn de actievoorwaarden voor de winactie.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de ABBA Tribute kaarten Koepeltheater (hierna: de “Actie”) die Koepeltheater gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden in geschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: “Koepeltheater”) organiseert van 18 september 2016 tot en met 1 oktober 2016 23:59 uur (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 3. Koepeltheater behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u telefonisch richten aan de consumentenservice van Koepeltheater (06-53809973) of in een privébericht naar de Facebookpagina van het Koepeltheater.

Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:

 • Plaats een reactie waarom jij de kaarten voor het ABBA Tribute concert wilt winnen onder de geplaatste post van 18-09-2016 op de Facebookpagina van het Koepeltheater (hierna: ‘Actiepost’)
 • Uit alle onder de Facebook Actiepost op de Koepeltheater pagina gedeelde ABBA Tribute reacties wordt 1 prijswinnaar gekozen. De prijswinnaar krijgt 2 kaarten.
 • De prijswinnaar wordt via Facebook benaderd op zaterdag 1 oktober 2016.

Artikel 3 Prijzen/actieproducten

 1. Het prijzenpakket bestaat uit 1×2 kaarten voor het ABBA Tribute concert in het Koepeltheater te Leeuwarden vrijdagavond 14 oktober 2016 in het Koepeltheater Leeuwarden. Inclusief 2 gratis consumpties. De kaarten zijn enkel voor dit specifieke evenement geldig op deze locatie en datum. De kaarten zijn niet inwisselbaar.
 2. Onder alle binnen de Actieperiode geplaatste reacties onder de Facebook Actiepost wordt 1 winnaar gekozen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Koepeltheater zal de prijswinnaars aanwijzen op basis van een jureerbare prestatie. De leukste en creatiefste reactie onder de actiepost wint.
 5. Koepeltheater zal tijdens de actieperiode 1 prijswinnaar aanwijzen die 2 ABBA Tribute kaarten wint. Op zaterdag 1 oktober 2016 zal de winnaar bekend worden gemaakt. Koepeltheater zal deze prijswinnaar via Facebook op de hoogte stellen.
 6. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Koepeltheater zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan het Koepeltheater.
 7. Koepeltheater zal niet corresponderen over de prijs, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie.

 

Artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor eenieder die gedurende het spel in Nederland woont.
 2. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van Koepeltheater schriftelijk tonen.
 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Koepeltheater tot deelname aan promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via alle media zoals de radio, televisie en internet.
 5. Koepeltheater mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Koepeltheater het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Koepeltheater of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige ­­­­­­­­­NAW gegevens te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. Koepeltheater zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Koepeltheater toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Koepeltheater, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door Koepeltheater ter beschikking gestelde actieproducten/prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Koepeltheater aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Koepeltheater openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Koepeltheater niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Koepeltheater in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Koepeltheater. Koepeltheater is onderdeel van “Stichting culturele evenementen Koepelkerk”. Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet binnen één week incasseert kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Artikel 8 Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Koepeltheater zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 3. De Organisator draagt zorg voor de eventuele ten behoeve van de uit te keren prijzen te betalen kansspelbelasting volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

Artikel 9 Facebook

 1. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord door of geassocieerd met Facebook.
 2. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken met betrekking tot deze actie.