Terugblik Archives - Koepeltheater

Terugblik

The Kilkennys in Leeuwarden – foto’s & terugblik

Op zaterdag 5 november 2016 traden “The Kilkennys” op in het Koepeltheater. Het laatste kwartaal van 2016 reizen ze door heel Nederland. Davey Cashin, Robbie Campion, Tommy Mackey & Mick Martin, de bandleden, hebben enorm genoten in het Koepeltheater. Ze spelen voornamelijk moderne, Ierse muziek. Ze hebben de traditionele Ierse muziek een nieuwe twist gegeven. […]

The Rosenberg Trio

Afgelopen zaterdag trad The Rosenberg Trio op in het Koepeltheater. De foto’s geven een korte impressie, maar alles is ook op video vastgelegd! Binnenkort komt er een video online.   Dit is gerealiseerd in samenwerking met Koen Bekkema. Benieuwd naar zijn werk? Bekijk Koen’s portfolio: https://goo.gl/4rNA3f  

Collage Frysk en Frij het Koepeltheater 20 mei Leeuwarden

Projekt Fier dyn frije taal fan Frysk en Frij

Ljouwert – De taalnoarm fan it Frysk Wurdboek en de Afûk slút net mear oan by it deistige taalgebrûk. Dat fine se by Frysk en Frij. De útjouwerij  hat dêrom it beslút nommen om by takomstige útgaven wurden en sinskonstruksjes ta te stean dy’t oant no as ‘hollanismen’ te boek stiene en korrizearre waarden. Dat […]